Θέμα:             ΙΑCS-Διαδικασίες διαπίστωσης ότι υλικά του πλοίου δεν περιέχουν αμίαντο.
Εφαρμογή:   Σε όλα τα πλοία.
Περίληψη:     Γνωστοποιείται ενοποιημένη ερμηνεία και οδηγίες εφαρμογής κανονισμού της Δ.Σ SOLASσύμφωνα με τον οποίο απαγορεύθηκε από 1.7.2012 η εγκατάσταση στα πλοία υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 3-5 του κεφαλαίου ΙΙ-1 της Δ.Σ SOLAS έχει απαγορευθεί από 1ης Ιανουαρίου 2011 η νέα εγκατάσταση υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, τις μηχανές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που περιέχουν αμίαντο σε όλα τα πλοία, με εξαίρεση:

1. 
vanes used in rotary vane compressors and rotary vane vacuum pumps;
2. 
watertight joints and linings used for the circulation of fluids when, at high temperature (in excess of 350°C) or pressure (in excess of 7 x 10 Pa), there is a risk of fire, corrosion or toxicity; and
3. supple and flexible thermal insulation assemblies used for temperatures above 1,000°C.

Ο ΙΜΟ με την εγκύκλιο MSC.1/Circ.1379/8.12.2010 διευκρίνισε ότι η απαγόρευση εγκατάστασης αφορά την φυσική εγκατάσταση στο πλοίο. Υλικά τα οποία είχαν αγοραστεί πριν την 1η  Ιανουαρίου 2011 και φυλάσσονται στις αποθήκες του πλοίου ή στο ναυπηγείο για πλοίο υπό ναυπήγηση, δεν πρέπει να εγκαθίσταται μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 ως λειτουργικό τμήμα.
Για τον έλεγχο συμμόρφωσης των πλοίων με την ανωτέρω απαίτηση ο IACS έχει εκδώσει την Unified Requirement SC 249 ‘Implementation of SOLAS II-1, Regulation 3-5 and MSC.1/Circ.1379 (Oct.2011) και την Recommendation 130 ‘Procedures for verifying that materials are asbestos free’ (June 2013).
Τα ανωτέρω δύο κείμενα του IACS διατίθενται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες:

http://www.iacs.org.uk/document/public/Publications/Unified_interpretations/PDF/UI_SC_pdf1970.pdf    και
http
://www.iacs.org.uk/document/public/Publications/Guidelines_and_recommendations/PDF/REC_130_pdf2121.pdf