Θέμα:             IMO – Αναθεωρημένες οδηγίες για την διαχείριση φορτίων που έχουν αλλοιωθεί ή υποστεί ζημιά.
Εφαρμογή:    Σε όλα τα πλοία.
Περίληψη:     Με την εγκύκλιο MEPC.1/Circ.809/28.6.2013 του ΙΜΟ παρέχονται οδηγίες για την διαχείριση φορτίων που έχουν αλλοιωθεί ή υποστεί ζημιά, και ειδικότερα για την απόρριψή τους στην θάλασσα κατόπιν αδείας, και υπό τις προϋποθέσεις των Διεθνών Συμβάσεων MARPOL και Λονδίνου για τις απορρίψεις στην θάλασσα.


MEPC.1/Circ.809/28.6.2013