ΑΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνάδελφοι, 

 

Σας επισυνάπτουμε για την ενημέρωση και προσοχή σας αντίγραφο ΦΕΚ τ. Β’ αρ. φυλ. 2770 της 30-10-2013 στο οποίο δημοσιεύεται η από 29-10-2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού για την άρση της πολιτικής κινητοποίησης των πληρωμάτων και την παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου να προβεί σε άρση κάθε άλλου μέτρου που έχει ληφθεί στα πλαίσια της πολιτικής κινητοποίησης.