Θέμα:             Τροποποίηση - Συμπλήρωση του κανονισμού εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού
                         Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. 
Εφαρμογή:   Σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να ασκήσουν το ναυτικό επάγγελμα ή εργάζονται ήδη ως ναυτικοί. 
Περίληψη :    Με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Μ 3615.5/02/13 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2637Β/17-10-2013, τροποποιούνται και συμπληρώνονται κάποιες διατάξεις του κανονισμού εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, προκειμένου να εναρμονισθούν προς τις απαιτήσεις της STCW
 1978, μετά την τροποποίησή της στην Manila το 2010.

Mε την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, θεσπίζονται κάποιες ουσιαστικές τροποποιήσεις και συμπληρώνονται παράλληλα διατάξεις του  ήδη ισχύοντος κανονισμού εκπαίδευσης των ΔΣΕΝ/ΣΠΜ,  για την εναρμόνιση προς τα προβλεπόμενα από την αναθεωρημένη στην Μανίλα το 2010, ΔΣ.STCW 1978.

 

Ειδικότερα, εντάσσεται η διδασκαλία των θεμάτων ασφαλείας Β επιπέδου (safety awareness), το οποίο υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι ναυτικοί ανεξάρτητα αν τους ανατίθενται καθήκοντα ασφαλείας, στον Βασικό Κύκλο της εκπαίδευσης με σύνολο ωρών 5 (πέντε).

 

Ανά 5ετία άπαντες οι κάτοχοι πιστοποιητικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τον Κύκλο Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, στους τομείς εκπαίδευσης των κύκλων του πιστοποιητικού που κατέχουν, των οποίων έχει παρέλθει η 5ετής ισχύς.

 

Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας, ισχύουν μέχρι την 31.12.2016. Οι κάτοχοι τους εφοδιάζονται με νέα πιστοποιητικά, αφού φοιτήσουν επιτυχώς στους αντίστοιχους τομείς εκπαίδευσης του Κύκλου Εκσυγχρονισμού Γνώσεων.

 

Τα παραρτήματα με την διδακτέα ύλη που ίσχυαν αντικαθίστανται με νεώτερα.