ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916


ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΠΕΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ( ΑΕΙ ) ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

 

Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. (πάσης τάξεως) θα χορηγήσει μια υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε παιδί Πλοιάρχου Ε.Ν. πάσης τάξεως, εν ενεργεία ή συνταξιούχου, μέλους της ΠΕΠΕΝ για σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή σε Πανεπιστήμια Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

 

Απαιτούμενες προϋποθέσεις – δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να σταλούν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους στην Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. (πάσης τάξεως), Κολοκοτρώνη 102-104, 185 35 Πειραιάς/Τηλ. 210-4128604, 210-4133743, 210-4171722, είναι τα εξής :

 

1.      Αίτηση με πλήρη στοιχεία του αιτούντος / αιτούσης.

2.      Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ δεόντως επικυρωμένο στο οποίο θα εμφαίνεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.

3.      Βεβαίωση αποδοχής από Ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

4.      Όριο ηλικίας υποψηφίων το 26ο .

5.      Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών.

6.      Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του ΑΕΙ, από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο.

7.      Για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – e-mail : info@pepen.gr

ΤΗΛ. 210-4128604, 210-4133743/4, 210-4171722