Θέμα:              ΗΠΑ – Κανονισμοί του California Air Resources Board (CARB) για τα ναυτιλιακά καύσιμα στην ζώνη ελέγχου της Πολιτείας της Καλιφόρνια και σε λιμάνια της 

Εφαρμογή:     Σε
 όλα τα ποντοπόρα πλοία που ναυσιπλοούν εντός ζώνης 24 ν.μ. από τις ακτές της Πολιτείας της Καλιφόρνια και σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων κατά την παραμονή τους σε λιμάνια της.

Περίληψη:     Ανακοίνωση ρυθμίσεων από το
 California Air Resources Board (CARB) ενόψει του προβλεπόμενου τερματισμού της εφαρμογής του πολιτειακού κανονισμού OGV Fuel Regulation και την μετάβαση σε ισοδύναμο ομοσπονδιακό καθεστώς που καθορίζεται από τον κανονισμό ECARegulation και απορρέει από την ενσωμάτωση του Παραρτήματος VI της Δ.Σ. MARPOL στο εσωτερικό δίκαιο των ΗΠΑ.

  

Σας ενημερώσουμε ότι το California Air Resources Board (CARB) με την πρόσφατη Marine Notice 2014-1 υπενθυμίζει στους πλοιοκτήτες και διαχειριστές των πλοίων ότι ο τοπικός κανονισμός της Πολιτείας της Καλιφόρνια OGV Fuel Regulation περιλαμβάνει όρο σύμφωνα με τον οποίο ο κανονισμός αυτός θα παύσει να εφαρμόζεται εάν οι ΗΠΑ εφαρμόσουν ομοσπονδιακές απαιτήσεις οι οποίες θα αποδειχθούν ισοδύναμες μετά από αξιολόγηση (sunset provision).

 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης αυτής (που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2015) ο εν λόγω κανονισμός θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται παράλληλα με τις ομοσπονδιακές απαιτήσεις που αφορούν στην North American Emission Control Area (ECA Regulation).

 

Σύμφωνα με την οδηγία παρέχεται για την μεταβατική περίοδο της αξιολόγησης (sunset review period) η δυνατότητα στα πλοία που θα συμμορφώνονται με το ομοσπονδιακό κανονισμό ECA Regulation, που απορρέει από την ενσωμάτωση των απαιτήσεων του Παραρτήματος VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78, να συμμορφώνονται και με τον εν λόγω πολιτειακό κανονισμό.

 

Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται κυρίως στην αποδοχή χρήσης ισοδύναμων μέτρων που επιτρέπονται από τον ομοσπονδιακό κανονισμό, όπως λ.χ. εγκατάσταση scrubbers ή χρήση καυσίμων (non-distillate) με περιεκτικότητα σε θείο 0,1% κατά βάρος, τα οποία δεν είναι κατ’ ανάγκην προϊόντα απόσταξης. Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία παροχής προσωρινών εξαιρέσεων (Research Exemption) κατά τη μεταβατική περίοδο διερεύνησης και αξιολόγησης του ομοσπονδιακού κανονισμού παρέχονται στην εν λόγω οδηγία, την οποία μπορείτε να ανακτήσετε από την ιστοσελίδα:

 

http://www.arb.ca.gov/ports/marinevess/documents/marinenote2014_1.pdf