Θέμα:           Tokyo MoU /Εφαρμογή του Νέου Καθεστώτος Επιθεωρήσεων (NIR)
Εφαρμογή:    Σε όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες  των χωρών μελών της περιοχικής συμφωνίας  Ασίας-Ειρηνικού (Tokyo MoU)
Περίληψη:     
Aπό 1.1.2014 θα εφαρμοσθεί από τις χώρες μέλη του Tokyo MoU το  νέο καθεστώτος επιθεωρήσεων των πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια τους.

Από την 1.1.2014
 τίθεται σε εφαρμογή το Νέο Καθεστώς Επιθεωρήσεων  (New Inspection Regime  NIR) των πλοίων  που καταπλέουν στα λιμάνια των χωρών μελών  της περιοχικής συμφωνίας Ασίας-Eιρηνικού (Tokyo MοU).

Με το Νέο Καθεστώς Επιθεωρήσεων που εναρμονίζεται με εκείνο του Paris MoU, υιοθετείται σύστημα επιλογής πλοίων προς επιθεώρηση σύμφωνα με το οποίο κάθε πλοίο χαρακτηρίζεται από ένα προφίλ επικινδυνότητας και κατατάσσεται σε μία από τις  ακόλουθες τρεις κατηγορίες με αντίστοιχες συχνότητες επιθεωρήσεων: 

·
       σε υψηλού κινδύνου, που θα επιθεωρούνται μεταξύ 2 έως 4 μηνών από την τελευταία τους επιθεώρηση,
·
       σε χαμηλού κινδύνου, που θα επιθεωρούνται μεταξύ 9 έως 18 μηνών, και
·       σε εκείνα που δεν κατατάσσονται σε μία από τις δύο κατηγορίες, που θα επιθεωρούνται μεταξύ 5 έως 8 μηνών.

Η κατάταξη στις ανωτέρω κατηγορίες θα γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων της τελευταίας τριετίας στην περιοχή του Tokyo MοU: Διευκρινίζεται ότι εάν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα στο οποίο έπρεπε να είχε επιθεωρηθεί, το πλοίο θα θεωρείται προτεραιότητας Ι και θα επιλέγεται για περιοδική επιθεώρηση.  Εάν αρχίζει το διάστημα που πρέπει να επιθεωρηθεί, το πλοίο θα θεωρείται προτεραιότητας ΙΙ και μπορεί να επιλέγεται για περιοδική επιθεώρηση. Εάν δεν συντρέχει καμία από τις δύο περιπτώσεις, οι Αρχές δεν έχουν υποχρέωση επιθεώρησης, αλλά μπορούν να την διενεργήσουν.

Τα πλοία για τα οποία προκύπτουν προεξέχοντες παράγοντες υπόκεινται σε επιθεώρηση 
προτεραιότητας Ι ανεξάρτητα του χρόνου που έχει παρέλθει από την τελευταία περιοδική επιθεώρησή τους.

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στον Λευκό Κατάλογο των Κρατών της Σημαίας του Tokyo MoU και τα υπό ελληνική σημαία πλοία μπορούν να εντάσσονται στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου και να μεγιστοποιούν τον χρονικό ορίζοντα επιθεώρησής τους, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες για αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες για το 
NIR διατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.tokyo-mou.org/inspections_detentions/NIR.php του δικτυακού τόπου του Tokyo MOU.