Θέμα:              ΙΜΟ/Καθιέρωση νέων συστημάτων διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας και ζωνών παράκτιας κυκλοφορίας στα χωρικά ύδατα του Παναμά 
Σχετικά:         Ε
γκύκλιος ΙΜΟ COLREG.2/Circ. 65/23.5.2014 
Περίληψη:     
Η εγκύκλιος παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την καθιέρωση νέων συστημάτων διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας και ζωνών παράκτιας κυκλοφορίας στα χωρικά ύδατα του Παναμά.  

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός εξέδωσε την εγκύκλιο 
COLREG.2/Circ. 65 της 23.5.2014 που αφορά δύο νέα συστήματα διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας και ζωνών παράκτιας κυκλοφορίας στα χωρικά ύδατα του Παναμά,TSS (Traffic Separation Scheme) “On the Pacific coast of Panama” και “At the approaches to Puerto Cristobal”. Τα εν λόγω συστήματα θα τεθούν σε εφαρμογή την 0000 ώρα UTC την 1.12.2014.

Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε την σχετική εγκύκλιο.

Εγκυκλιος