ΟΙΚΟΣ    Ν ΑΥΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ     

            ΤΜΗΜΑ Α'   

_


Τηλέφωνο : 2104297.088

 

ΘΕΜΑ:Θεώρηση συνταγών

ΣΧΕΤ.:

1) Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 5421.7/8/05 απόφαση του ΥΕΝ (ΦΕΚ 722/Β/30.05.05) από 30.05.2005 ισχύει ο ακόλουθος τρόπος θεώρησης των συνταγών φαρμάκων

α. Συνταγές που εκδίδονται από μισθωτούς ιατρούς ή οδοντιάτρους του Ο.Ν δεν απαιτείται να θεωρηθούν.

β. Συνταγές που εκδίδονται από συμβεβλημένους με τον Ο.Ν ιατρούς, οδοντιάτρους ή από ιατρούς, οδοντιάτρους μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , δεν θεωρούνται εφόσον η αξία κάθε συνταγής δεν υπερβαίνει τα εκατό (100,00) ΕΥΡΩ. Κάθε συνταγή που υπερβαίνει το ποσό αυτό θεωρείται απαραίτητα πριν εκτελεσθεί,

γ. Συνταγές που εκδίδονται από ιατρό ή οδοντίατρο ο οποίος δεν είναι ιατρός (υπάλληλος) του Ο.Ν ή συμβεβλημένος με το Ο.Ν ούτε ανήκει σε μονάδα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θεωρούνται απαραίτητα πριν εκτελεσθούν ,ανεξάρτητα από την αξία τους.

2) Ως ελεγκτές ιατροί για τη θεώρηση των συνταγών ορίζονται:

α. Στον Ο.Ν/Πειραιά και στο ΠΟΝ/Αθηνών, ο Αρχίατρος και οι οριζόμενοι κάθε φορά από την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ν.

β. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες όπου υπηρετεί μισθωτός ιατρός του Ο.Ν, ο ιατρός αυτός.

β. α. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (πλην ΠΟΝ/Α) όπου υπηρετούν περισσότεροι του ενός ιατροί, ο ελεγκτής ορίζεται από τον Προϊστάμενο του ΠΟΝ ή από την Κεντρική Υπηρεσία .

β. β Όπου δεν υπάρχει ή απουσιάζει ο ιατρός των Περιφερειακών Υπηρεσιών, η θεώρηση ενεργείται από ελεγκτές του Δημοσίου ή του Ι.Κ.Α

 

3) Εξακολουθεί να ισχύει η παρ.6 του άρθ.18 του Ν.3204/2003(ΦΕΚ296/Α/23.12.2003) σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης πριν την εκτέλεση τους των συνταγών στις οποίες περιλαμβάνονται φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων, που χορηγούνται ως "αναντικατάστατα" και η αξία τους ξεπερνά το ποσό των εξήντα (60) Ευρώ.

        4) Από 30/05/05 παύει να ισχύει η εγκύκλιος Ο.Ν με α.π 2551/31.01.02

    5) Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι στις συνταγές πρέπει να συμπληρώνονται
στην πίσω όψη της, τα στοιχεία αυτού που παραλαμβάνει τα φάρμακα ο οποίος
θα υπογράφει για την παραλαβή τους.

 

ο προεδροσ

 

βαρινοσ αθανασιοσ