260801. Διαβίβαση επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών συστήματος Safeseanet

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 27/08/2021

260801. Διαβίβαση επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών συστήματος Safeseanet

…και συμμόρφωσης με λοιπές απαιτήσεις του ΠΔ 49/2005. Έκδοση 4.3