Α.Ε.Ν Χίου. Επαναπροκήρυξη Ε.Ε.Π Αγγλικής Φιλολογίας

Α.Ε.Ν. - 09/12/2021

Α.Ε.Ν Χίου. Επαναπροκήρυξη Ε.Ε.Π Αγγλικής Φιλολογίας

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).