Σκοπός

28/10/2020

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 • Να οργανώσει και να συνδέσει συναδελφικά σε μια ισχυρή Ναυτική Οργάνωση όλους τους Έλληνες Πλοιάρχους πάσης τάξεως, που κατέχουν νόμιμα δίπλωμα πλοιάρχου οποιασδήποτε τάξης· να αναπτύξει στενούς δεσμούς συναδελφότητας, αλληλεγγύης και αγάπης μεταξύ αυτών και μεταξύ των υπόλοιπων Κλάδων της Ναυτικής Οικογένειας να αναπτύξει με αγαστή σύμπνοια και συναδελφότητα τη συνεργασία με άλλες Ναυτικές Οργανώσεις Ξηράς, καθώς επίσης και με τους ανώτερους και ανώτατους Συνδικαλιστικούς Οργανισμούς, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τόσο των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης όσο και των συμφερόντων των υπόλοιπων κλάδων και γενικά της Ναυτιλίας μας.
 • Να αναπτύξει την πνευματική, ηθική και κοινωνική επιμόρφωση των μελών και την μεταξύ τους υποστήριξη και αλληλοβοήθεια.
 • Να επιδιώκει συνεχώς την ανύψωση και βελτίωση της θέσης των μελών στην Κοινωνία, καθώς και την προαγωγή και προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους.
 • Να επιδιώκει και να φροντίζει τη συμπλήρωση και την επέκταση προς το καλύτερο της Ναυτικής Νομοθεσίας, αποβλέποντας στην προαγωγή και προστασία των συμφερόντων των Πλοιάρχων πάσης τάξεως.
 • Να ενισχύει με κάθε νόμιμο υλικό πόρο και να αξιοποιεί κάθε απόφαση ή ενέργεια για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, στο σύνολό τους ή εν μέρει.
 • Να επιδιώκει και να αναπτύσσει επαφές με αλλοδαπές Ενώσεις που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους με αυτούς της Ένωσης.
 • Να επιδιώξει την ίδρυση οικοπεδικού συνεταιρισμού για τα μέλη της Ένωσης.
 • Να δημιουργήσει, ή αλλιώς να εμπλουτίσει, βιβλιοθήκη της Ένωσης και να δημιουργήσει αναγνωστήριο.
 • Να επιδιώξει την ίδρυση επαγγελματικής λέσχης για τα μέλη της Ένωσης.Να εξευρίσκει εργασία σε άνεργα μέλη της Ένωσης και να ενισχύει αυτά ηθικά και, αν χρειάζεται, και υλικά.
 • Να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη πράξη, για την εξουδετέρωση της ανεργίας μεταξύ των μελών της Ένωσης.
 • Να παρέχει οικονομική βοήθεια σε μέλη της Ένωσης που έχουν αναμφισβήτητα ανάγκη.


ΜΕΣΑ

Μέσα για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης είναι:

 1. Οι προς κάθε νόμιμη κατεύθυνση ενέργειες της Ένωσης και η ενημέρωση των Αρχών και της Κοινής Γνώμης.
 2. Οι κατάλληλες διαλέξεις, ελεύθερες συζητήσεις, διδασκαλίες και σειρές επιμορφωτικών μαθημάτων (σεμινάρια).
 3. Η έκδοση ναυτικών συγγραμμάτων, η έκδοση μεταφράσεων αντίστοιχων ξένων συγγραμμάτων, η έκδοση μελετών.
 4. Η έκδοση και κυκλοφορία προς κάθε κατεύθυνση του δημοσιογραφικού οργάνου της Ένωσης, το οποίο σήμερα φέρει την επωνυμία «ΠΛΟΙΑΡΧΙΚΗ ΗΧΩ».