Α.Ε.Ν. ΧΙΟΥ. Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 16/11/2022

Α.Ε.Ν. ΧΙΟΥ. Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

… με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία για τα διδακτικά έτη 2021-2022 & 2022-2023.