Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Α.Ε.Ν. - 27/05/2021

Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, προκειμένου να καλύψε παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A ́ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α ́ 153), το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α ́ 64) και του άρθρου 19 του ν.4770/2021 και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/30944/2021/29-04-2021 Απόφασης  ΥNANΠ/ΔΔΥ δ, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF.