Α.Ε.Ν ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Επαναπροκήρυξη για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

Α.Ε.Ν. - 05/10/2021

Α.Ε.Ν ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Επαναπροκήρυξη για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) ΚΑΛΥΜΝΟΥ, διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023.
Γνωστοποίηση ανάρτησης.