Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ / ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Α.Ε.Ν. - 23/04/2024

Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ / ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Ρ.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025.