Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ/ Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 09/02/2023

Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ/ Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

… με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία.