Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ/ Επαναπροκήρυξη πρόσληψης

Α.Ε.Ν. - 11/09/2022

Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ/ Επαναπροκήρυξη πρόσληψης

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία.