Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ/Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 17/10/2022

Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ/Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

…. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2022-2023 (μόνο για το χειμερινό εξάμηνο).