Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Προκήρυξη/Επαναπροκήρυξη

Α.Ε.Ν. - 08/11/2022

Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Προκήρυξη/Επαναπροκήρυξη

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.