Α.Ε.Ν. YΔΡΑΣ/Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 03/01/2024

Α.Ε.Ν. YΔΡΑΣ/Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

… με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία.