ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 28/07/2023

ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

… με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία.