ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ. Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 24/07/2023

ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ. Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

… με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία.