Α.Ε.Ν/Μακεδονίας. Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 10/02/2022

Α.Ε.Ν/Μακεδονίας. Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Αφορά την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (εργαστηριακών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων), για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 & 2022-23.