ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 23/08/2022

ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

… με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία, κατά τα διδακτικά έτη 2021 - 2022 και 2022 - 2023.