Ανακύκλωση πλοίων. Εφαρμογή Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 16/09/2021

Ανακύκλωση πλοίων. Εφαρμογή Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ – Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών.