Διαβίβαση Νέας Νομοθεσίας Ε.Ε. σχετικά με τη θέσπιση Περιοριστικών Μέτρων κατά της Ρωσίας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - 06/06/2022

Διαβίβαση Νέας Νομοθεσίας Ε.Ε. σχετικά με τη θέσπιση Περιοριστικών Μέτρων κατά της Ρωσίας

1. Στο πλαίσιο επίκαιρης ενημέρωσης επί έκδοσης έκτης δέσμης περιοριστικών μέτρων που υιοθέτησε η Ε.Ε. κατά της Ρωσίας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, αποστέλλονται συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή στην αγγλική γλώσσα για λόγους ταχύτητας:

(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/884 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση της Απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (L 153/3.06.2022) και

(β) Κανονισμός (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου  2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (L 153/3.06.2022), που εκδίδεται σε συνέχεια της ανωτέρω Απόφασης.

Με τις ανωτέρω νομικές πράξεις εισάγονται νέα περιοριστικά μέτρα και ειδικότερα:

(αα) η απαγόρευση αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς, άμεσα ή έμμεσα, αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (όπως απαριθμούνται στο νέο Παράρτημα XXV του Κανονισμού 833/2014), εάν είναι καταγωγής Ρωσίας ή εξάγονται από τη Ρωσία, καθώς και η απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης παροχής τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με την ανωτέρω απαγόρευση (αρ. 1 παρ. 13 της Απόφασης 2022/884, με την οποία εισάγεται νέο άρ. 4 ιε στην Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ  και αρ. 1 παρ. 7 του Κανονισμού 2022/879, με την οποία εισάγεται νέο άρθρο 3ιγ στον Κανονισμό 833/2014). Από την εν λόγω απαγόρευση εξαιρούνται:

• έως τις 5.12.2022, μεμονωμένες συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη παράδοση, οι οποίες συνήφθησαν και εκτελέστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, ή για την εκτέλεση συμβάσεων για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά αγαθών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2709 00 οι οποίες συνήφθησαν πριν από τις 4.06.2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμβάσεις έχουν κοινοποιηθεί από τα οικεία ΚΜ στην Ευρ.Επιτροπή έως τις 24.06.2022 και ότι οι μεμονωμένες συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη παράδοση κοινοποιούνται από τα οικεία ΚΜ στην Ευρ. Επιτροπή εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωσή τους,

• έως τις 5.02.2023 για μεμονωμένες συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη παράδοση, οι οποίες συνήφθησαν και εκτελέστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, ή για την εκτέλεση συμβάσεων για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά αγαθών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2710 οι οποίες συνήφθησαν πριν από τις 4.06.2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμβάσεις έχουν κοινοποιηθεί από τα οικεία ΚΜ στην Ευρ. Επιτροπή έως τις 24.06. 2022 και ότι οι μεμονωμένες συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη παράδοση κοινοποιούνται από τα οικεία ΚΜ στην Ευρ. Επιτροπή εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωσή τους,

• η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά αργού πετρελαίου δια θαλάσσης και προϊόντων πετρελαίου που απαριθμούνται στο Παράρτημα XXV, όταν τα εν λόγω εμπορεύματα προέρχονται από τρίτη χώρα και απλώς φορτώνονται στη Ρωσία, εξέρχονται από τη Ρωσία ή διαμετακομίζονται μέσω της Ρωσίας, υπό τον όρο ότι η προέλευση των εν λόγω εμπορευμάτων δεν είναι ρωσική και τα εν λόγω εμπορεύματα δεν είναι ρωσικής ιδιοκτησίας,

• το αργό πετρέλαιο υπό τον κωδικό ΣΟ 2709 00 που παραδίδεται μέσω αγωγού από τη Ρωσία στα κράτη μέλη, έως ότου το Συμβούλιο αποφασίσει ότι εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς, άμεσα ή έμμεσα, αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(ββ) η απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης παροχής τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας ή χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας που συνδέονται με τη μεταφορά, μεταξύ άλλων μέσω ship to ship transfer, σε τρίτες χώρες, αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου, όπως απαριθμούνται στο νέο Παράρτημα XXV του Κανονισμού 833/2014, τα οποία είναι καταγωγής Ρωσίας ή τα οποία έχουν εξαχθεί από τη Ρωσία (αρ. 1 παρ. 13 σε συνδυασμό με την προοιμιακή διάταξη αρ. 7 της Απόφασης 2022/884, με την οποία εισάγεται νέο άρ. 4 ιστ στην Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ  και αρ. 1 παρ. 7 σε συνδυασμό με την προοιμιακή διάταξη αρ. 15 του Κανονισμού 2022/879 [σσ. αναφέρεται ρητώς στην απαγόρευση παροχής ασφάλισης και αντασφάλισης της θαλάσσιας μεταφοράς των προϊόντων που εμπίπτουν στις κυρώσεις], με την οποία εισάγεται νέο άρθρο 3ιδ στον Κανονισμό 833/2014). Από την εν λόγω απαγόρευση εξαιρούνται:

• η εκτέλεση, έως τις 5.12.2022 συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από τις 4.06.2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων,

• η μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου όπως απαριθμούνται στο νέο Παράρτημα XXV του Κανονισμού 833/2014, εφόσον τα εν λόγω εμπορεύματα προέρχονται από τρίτη χώρα και απλώς φορτώνονται στη Ρωσία, εξέρχονται από τη Ρωσία ή διαμετακομίζονται μέσω της Ρωσίας, υπό τον όρο ότι η προέλευση των εν λόγω εμπορευμάτων δεν είναι ρωσική και τα εν λόγω εμπορεύματα δεν είναι ρωσικής ιδιοκτησίας.

Τέλος σημειώνεται η αντικατάσταση της παρ 3 (α) της Απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ, όπως ισχύει και του άρθρου 3εα παρ. 5, στοιχείο (α) του Κανονισμού 833/2014, όπως ισχύει αναφορικά με την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή και μεταφορά στην ΕΕ φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων διύλισης πετρελαίου κλπ, με την  οποία εισάγεται επιφύλαξη υπέρ προαναφερόμενων διατάξεων νέων περιοριστικών μέτρων που εισάγονται με τη συνημμένα Απόφαση και Κανονισμό του Συμβουλίου (βλ. αρ. 1 παρ. (1) (β) της Απόφασης 2022/884 και αρ. 1 παρ (4) του Κανονισμού 2022/879 αντίστοιχα).

2. Θα ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία μας.

3. Παρακαλείσθε για την ενημέρωση και την ενημέρωση των μελών σας λαμβάνοντας υπόψη σημασία που αποδίδεται από την Ε.Ε. στο υφιστάμενο καθεστώς περιοριστικών μέτρων.

Ο Διευθυντής

 

Πλοίαρχος ΛΣ Χρήστος Κοντορουχάς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ Β΄ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (Πύλη Ε1-Ε2)

ΤΘ: 185 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τ: 213 137 1216

E: dpn@hcg.gr