Διαβίβαση Νομοθεσίας Ε.Ε. σχετικά με τη θέσπιση Περιοριστικών Μέτρων κατά της Ρωσίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 10/04/2022

Διαβίβαση Νομοθεσίας Ε.Ε. σχετικά με τη θέσπιση Περιοριστικών Μέτρων κατά της Ρωσίας

1. Στο πλαίσιο ενημέρωσης επί πέμπτης δέσμης περιοριστικών μέτρων που υιοθέτησε η Ε.Ε. κατά της Ρωσίας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, αποστέλλονται συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή στην αγγλική γλώσσα για λόγους ταχύτητας:

(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 του Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση της Απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. Με την εν λόγω Απόφαση εισάγονται νέα περιοριστικά μέτρα, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται μετά τις 16 Απριλίου 2022 να παρέχεται πρόσβαση σε λιμένες στο έδαφος της Ένωσης σε οποιοδήποτε πλοίο νηολογημένο υπό τη σημαία της Ρωσίας (εφαρμόζεται και στα πλοία που έχουν αντικαταστήσει τη ρωσική σημαία τους ή τη νηολόγησή τους με τη σημαία ή το νηολόγιο οποιουδήποτε κράτους μετά την 24η Φεβρουαρίου 2022). Κατά παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε πλοίο να καταπλεύσει σε λιμένα, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η πρόσβαση είναι αναγκαία για: α) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου, σιδηρομεταλλεύματος καθώς και ορισμένων χημικών προϊόντων και προϊόντων σιδήρου· β) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φαρμακευτικών, ιατρικών, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του σίτου και λιπασμάτων των οποίων η εισαγωγή, η αγορά και η μεταφορά επιτρέπονται δυνάμει της παρούσας απόφασης· γ) ανθρωπιστικούς σκοπούς· δ) τη μεταφορά πυρηνικών καυσίμων και άλλων αγαθών απολύτως αναγκαίων για τη λειτουργία των μη στρατιωτικών πυρηνικών δυνατοτήτων· ή ε) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων, έως τις 10 Αυγούστου 2022.

(β) Κανονισμός (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. Οι ρυθμίσεις του αντανακλούν αυτές της ανωτέρω Απόφασης (ΚΕΠΑΑ) 2022/578 (βλ. ιδίως νέο αρ. 3εα ως προς την απαγόρευση πρόσβασης πλοίων σε ευρωπαϊκά λιμάνια).

(γ) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/582 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, με την οποία τα ΚΜ καλούνται να αποτρέψουν την είσοδο στην επικράτειά τους ή τη διέλευση μέσω της επικράτειάς τους συγκεκριμένων φυσικών προσώπων και δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που τελούν υπό την κυριότητα, την κατοχή ή τον έλεγχό τους.

(δ) Κανονισμός (EE) 2022/580 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

(ε) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/581 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

2. Θα ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία μας.

3. Παρακαλείσθε για την ενημέρωση και την ενημέρωση των μελών σας λαμβάνοντας υπόψη σημασία που αποδίδεται από την Ε.Ε. στο υφιστάμενο καθεστώς περιοριστικών μέτρων.

Ο Διευθυντής

Πλοίαρχος ΛΣ
Χρήστος Κοντορουχάς