Ε.Ε. / Επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 12/04/2022

Ε.Ε. / Επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΕΠΕΙΓΟΝ      

ΕΕ / Ρωσία: Κανονισμός (ΕΕ) 2022/576 & Απόφαση (ΚΕΠΠΑ)  2022/578 του Συμβουλίου EE – Επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

ΑΦΟΡΑ: (α) Πλοία υπό σημαία  Κράτους Μέλους της ΕΕ.
                (β) Φυσικά – νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους Μέλους
                      της ΕΕ.
                (γ) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, εντός ή
                      εκτός του εδάφους της EE, που έχει συσταθεί ή οργανωθεί
                      /λειτουργεί βάσει της νομοθεσίας ενός Κράτους Μέλους
                      της ΕΕ.
                (δ) Νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που
                      δραστηριοποιούνται εν’ όλω  ή  εν  μέρει στην ΕΕ
                     (περιλαμβάνονται οι ναυτιλιακές διαχειρίστριες εταιρείες).

 

Επίκαιρη ενημέρωση σχετικά με την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων που υιοθέτησε η ΕΕ κατά της Ρωσίας, με τα οποία επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, απαγόρευση εισαγωγής/μεταφοράς από την εν λόγω χώρα άνθρακα (coal) και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων (solid fossil fuels), καυσίμων για αεροπλάνα (jet fuel), καθώς και άλλων αγαθών/προϊόντων που αναφέρονται κατωτέρω.

(α) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθ. 8637/25-2-2022
(β) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθ. 8642/1-3-2022
(γ) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθ. 8649/4-3-2022
(δ) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθ. 8657/16-3-2022

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων, έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι την 8/4/2022 εκδόθηκαν νέες νομοθετικές πράξεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες διευρύνουν το πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας λόγω των συνεχιζόμενων ενεργειών της τελευταίας, που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. Ειδικότερα, τα νέα μέτρα του Κανονισμού 2022/576, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό 833/2014 , προβλέπουν, μεταξύ άλλων:
(α) Την απαγόρευση αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς κάρβουνου (coal) και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων (solid fossil fuels) στην ΕΕ, εάν προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από την εν λόγω χώρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 3j και το Annex XXII του Κανονισμού 2022/576, η απαγόρευση μεταφοράς των προαναφερθέντων στερεών ορυκτών αφορούν σε προϊόντα γαιάνθρακα (λιθάνθρακες, λιγνίτες, τύρφη, αέρια λιθάνθρακα, οπτάνθρακα/κοκ, πίσσα).

Ωστόσο, για την εφαρμογή της ανωτέρω απαγόρευσης προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι 10 Αυγούστου 2022, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα εκτέλεσης υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς που έχουν συναφθεί μέχρι τις 9/4/2022.

(β) Την απαγόρευση αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών, όπως αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα XXI του ίδιου Κανονισμού, εάν είναι καταγωγής Ρωσίας ή εξάγονται από τη Ρωσία (βλ. Άρθρο 3i). Ειδικότερα, η απαγόρευση μεταφοράς αφορά, μεταξύ άλλων, είδη λιπασμάτων, ξυλεία, ξυλοκάρβουνα, πολτό ξύλου, χαρτί/χαρτόνια σε κυλίνδρους και είδη θαλασσινών. Ομοίως και σε αυτήν την περίπτωση, προβλέπονται διάφορες μεταβατικές περίοδοι αναλόγως του προς μεταφορά είδους/αγαθού. Ενδεικτικά αναφέρεται η μη εφαρμογή της ρύθμισης έως τις 10 Ιουλίου 2022 για συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από τις 9/4/2022.

Σημειώνεται ότι στην έννοια της απαγόρευσης εισαγωγών αγαθών (import ban) στην ΕΕ, που παράγουν σημαντικά έσοδα για τη Ρωσία (βλ. άρθρο 3i και Annex XXI), συμπεριλαμβάνονται και τα πλοία (επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά, φορτηγά, φορτηγίδες) για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.

(γ) Την απαγόρευση εξαγωγών στην Ρωσία καυσίμων αεροσκαφών (jet fuel) , καθώς και τεχνολογίας διπλής χρήσης  (dual use technology), όπως εξοπλισμός για παραγωγή/έρευνα πετρελαίου,  κβαντικοί υπολογιστές, προηγμένοι ημιαγωγοί, ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας, κ.λπ., ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ό,τι αφορά στην απαγόρευση μεταφοράς και άλλων αγαθών, όπως το χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ), η υγρή αμμωνία κ.λπ., που περιγράφονται στο Annex XXIII του εν λόγω Κανονισμού.

(δ) Τέλος, μνημονεύεται εκ νέου η απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας κατάλληλων για χρήση στη διύλιση πετρελαίου και στην υγροποίηση φυσικού αερίου, όπως απαριθμούνται στο Annex Χ, είτε προέρχονται από την ΕΕ είτε όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή για χρήση στη Ρωσία.·

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται απαγόρευση προσέγγισης μετά τις 16 Απριλίου 2022 σε λιμένες της ΕΕ σε οποιοδήποτε πλοίο που είναι νηολογημένο υπό τη σημαία της Ρωσίας (βλ. σελ. 3-4 Κανονισμού 2022/576). Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης αφορά και σε εκείνα τα πλοία που έχουν αντικαταστήσει τη ρωσική σημαία ή τη νηολόγησή τους με τη σημαία ή το νηολόγιο άλλου κράτους μετά την 24η Φεβρουαρίου 2022. Ωστόσο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες χορηγούνται εξαιρέσεις/παρεκκλίσεις (μέχρι 10/8/2022) σε ρωσικά πλοία για προσεγγίσεις στους ευρωπαϊκούς λιμένες που μεταφέρουν γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα, ανθρωπιστική βοήθεια και συγκεκριμένα ενεργειακά προϊόντα (βλ. σελ.4 του Κανονισμού 2022/576). 

Συναφώς, αναφέρεται ότι ανάλογες με τα προαναφερθέντα περιοριστικά μέτρα ρυθμίσεις έχουν υιοθετηθεί και με την Απόφαση ΚΕΠΠΑ 2022/578 , ενώ στην Απόφαση ΚΕΠΠΑ 2022/582 μνημονεύονται επιπρόσθετα φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως ρωσικές τράπεζες, που εμπίπτουν στο πλαίσιο των εν λόγω νέων μέτρων και της απαγόρευσης των συναλλαγών με πρόσωπα/εταιρείες εγκατεστημένων στην ΕΕ.   

Τέλος, προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, τα κείμενα των ανωτέρω νέων νομοθετικών πράξεων, όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, καθώς και πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύνολο των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, δύναται να αναζητηθούν από τους κάτωθι ιστότοπους:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0578&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0582&from=EN

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2332

 

 

ΑΡΧΕΙΑ