Ε.Ε. / Κυρώσεις κατά της Ρωσίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 06/02/2023

Ε.Ε. / Κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Κανονισμός 2023/250 - Τροποποίηση του Κανονισμού 833/2014 (Oil Price Cap).

Στις 4/2/2023, το Συμβούλιο της Ε.Ε. υιοθέτησε τον Κανονισμό 2023/250 στον οποίο αναφέρονται τα εξής:

(α) Με Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/252 θεσπίζονται δύο πρόσθετα ανώτατα όρια τιμών για τα προϊόντα πετρελαίου από τη Ρωσία.
Για τα προϊόντα πετρελαίου που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από το αργό πετρέλαιο («discount to crude oil») το ανώτατο όριο καθορίζεται σε $45 ανά βαρέλι.
Για τα προϊόντα πετρελαίου που πωλούνται σε υψηλότερη τιμή από το αργό πετρέλαιο («premium to crude oil») το ανώτατο όριο καθορίζεται σε $100 ανά βαρέλι.

(β) Παρέχεται μεταβατική περίοδος 55 ημερών για εκείνα τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικά προϊόντα πετρελαίου, τα οποία φορτώθηκαν στο λιμένα φόρτωσης πριν από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 και εκφορτώνονται στον τελικό λιμένα προορισμού πριν από την 1η Απριλίου 2023.

(γ) Προβλέπεται επανεξέταση του μηχανισμού των ανώτατων ορίων τιμών και του ύψους τους έως τα μέσα Μαρτίου του 2023 και ανά 2 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα του μέτρου όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του και την εφαρμογή του. 

Το κείμενο του Κανονισμού 2023/250 είναι διαθέσιμο στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:032I:FULL&from=EN (ελληνική γλώσσα)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:032I:FULL&from=EN

(αγγλική γλώσσα)

Γίνεται επίσης γνωστό ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις οδηγίες (guidance) για την εφαρμογή του μηχανισμού «oil price cap», υπό μορφή Ερωτήσεων/Απαντήσεων (Frequently Asked Questions – FAQs), όπου, μεταξύ άλλων, δίνονται διευκρινήσεις για το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις:
- παύει η εφαρμογή του μηχανισμού (ερώτ. 6),
- επιτρέπεται η μεταφορά μικτών φορτίων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου ρωσικής και μη-ρωσικής προέλευσης (ερωτ. 8 και 8a),
- επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός πλοίων (bunkering) με ρωσικό πετρέλαιο (ερωτ. 18a,18b,25).

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμες στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-02/guidance-russian-oil-price-cap_en.pdf

Επίσης, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προχώρησε στις 3/2/2023 σε αναθεώρηση των οδηγιών εφαρμογής του oil price cap.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://home.treasury.gov/system/files/126/price_cap_guidance_combined_20230203.pdf

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζει να ισχύει κατ’ ανάλογο τρόπο και για τα προϊόντα πετρελαίου η διαδικασία συμμόρφωσης και βεβαίωσης (attestation process) που προβλέπεται για τη μεταφορά αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, όπως περιγράφεται στις προαναφερόμενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Τέλος, στο Παράρτημα (Επισυναπτόμενο: 1) της παρούσας εγκυκλίου παρατίθεται πίνακας με τα ανώτατα όρια τιμών για τα προϊόντα πετρελαίου, ενώ επισυνάπτεται και η σχετική επί του θέματος ενημερωτική εγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Επισυναπτόμενο: 2).