Εφαρμογή της εγκυκλίου του ΙΜΟ MEPC.1/Circ.905…..

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 20/10/2023

Εφαρμογή της εγκυκλίου του ΙΜΟ MEPC.1/Circ.905…..

“Interim Guidance on the use of biofuels under regulations 26, 27 and 28 of MARPOL ANNEX VI (DCS and CII)” από τα πλοία με ελληνική Σημαία.