Έκδοση εγκυκλίου για ρύθμιση θεμάτων πιστοποίησης Ναυτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 27/06/2022

Έκδοση εγκυκλίου για ρύθμιση θεμάτων πιστοποίησης Ναυτικών

… λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.