Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Παρακολούθησης Επιθεωρήσεων/Κρατήσεων πλοίων με ελληνική σημαία στην αλλοδαπή, για την τριετία 2019-2021

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 14/06/2022

Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Παρακολούθησης Επιθεωρήσεων/Κρατήσεων πλοίων με ελληνική σημαία στην αλλοδαπή, για την τριετία 2019-2021

Αφορά ποντοπόρα πλοία, υπό ελληνική σημαία, που υπάγονται σε ελέγχους από τις Αρχές Κράτους Λιμένα των χωρών - μελών Περιοχικών Συμφωνιών (MoUs) ανά την υφήλιο, καθώς και από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ (USCG).

Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κοινοποίησε δύο Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Παρακολούθησης Επιθεωρήσεων και επιβολής κρατήσεων (detentions) σε πλοία υπό ελληνική σημαία στην αλλοδαπή, όπως αυτές καταγράφηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων από τις Αρχές Κράτους Λιμένα (Port State Control - PSC) χωρών - μελών διαφόρων Περιοχικών Συμφωνιών MoUs (Paris MoU, Tokyo MoU κ.λπ.), καθώς επίσης και από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ (USCG).

Η πρώτη Έκθεση Αποτελεσμάτων αφορά στην τριετία 2019-2021 (Συν: 1), ενώ η δεύτερη αφορά σε αυτοτελή καταγραφή επιθεωρήσεων και κρατήσεων πλοίων για το έτος 2021.

Στις εν λόγω Εκθέσεις, εκτός της καταγραφής και ανάλυσης των στατιστικών δεδομένων, περιλαμβάνεται και άλλη συναφής πληροφόρηση για τις επιθεωρήσεις των πλοίων [τύπος πλοίου, είδος έλλειψης ή μη συμμόρφωσης (deficiency/non-compliance) του πλοίου], από την οποία δύναται να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις επιδόσεις (performance) της ελληνικής σημαίας.