Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Α.Ε.Ν. επί πλοίου

Α.Ε.Ν. - 18/11/2022

Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Α.Ε.Ν. επί πλοίου

…. για την εκπλήρωση του Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους.