Εθνική Άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ 22»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 25/11/2022

Εθνική Άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ 22»

Αφορά όλα τα εμπορικά πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, που διαπλέουν την ελληνική θαλάσσια επικράτεια ή ελλιμενίζονται σε ελληνικούς λιμένες κατά το διάστημα 30/11/2022 έως 02/12/2022.

Κατά το χρονικό διάστημα από 30/11/2022 (ώρα 08:00) έως 02/12/2022 (ώρα 15:00), θα πραγματοποιηθεί Εθνική Άσκηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) σε συνεργασία με το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελλ. Ακτοφυλακής (ΛΣ  ΕΛ.ΑΚΤ) και την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα, υπό την επωνυμία «ΜΙΝΩΑΣ 22». Πρόκειται για Εθνική Κλαδική Άσκηση Μικρής Κλίμακας (επί χάρτου), η οποία διεξάγεται, καθ΄ όλο το 24ωρο, στη βάση δομών του ΝΑΤΟ.

Σκοπός της άσκησης είναι η εξάσκηση (επί χάρτου) στις διαδικασίες που αφορούν στις δομές Naval Cooperation and Guidance Of Shipping (NCAGS), η προαγωγή του ενιαίου πνεύματος συνεργασίας μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η επαφή/συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα για ανταλλαγή πληροφοριών επί θεμάτων θαλάσσιας ασφάλειας, προς εξασφάλιση της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» (Freedom of Navigation).
Ως περιοχή της άσκησης έχει ορισθεί όλη η ελληνική θαλάσσια επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις NCAGS έχουν σκοπό τη συνδρομή στην ασφαλή διέλευση και άφιξη στον προορισμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες υφίσταται ένταση, κρίση ή και σύρραξη. Επίσης, συνδράμουν στην απεμπλοκή της εμπορικής ναυτιλίας από τυχόν διεξαγόμενες ναυτικές επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό επιδιώκεται η αλληλεπίδραση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ΠΝ και της εμπορικής ναυτιλίας.

Για την επιτυχή διεξαγωγή της άσκησης απαιτείται η ανταλλαγή κάποιων πληροφοριών. Το επιτελείο NCAGS θα παρέχει πληροφορίες στα πλοία τόσο για την εθνική όσο και για τη συμμαχική δομή NCAGS.

Με τη σειρά τους, τα πλοία θα κληθούν να παρέξουν βασικές μόνο πληροφορίες σύμφωνα με το έντυπο «Format Αlpha» (βλ. κατωτέρω). Οι πληροφορίες αυτές θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν από τους επιτελείς του ΓΕΝ, προκειμένου να παρέξουν σχετικές πληροφορίες ασφαλείας. Όλες οι πληροφορίες που θα σας  παρασχεθούν κατά τη διάρκεια της ασκήσεως, είναι καθαρά συμβουλευτικές και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα πλοία κατόπιν εγκρίσεως της πλοιοκτήτριας εταιρίας.

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες της άσκησης επισημαίνονται τα κατωτέρω στάδια:
α.
Εκπομπή σήματος NAVTEX πριν την έναρξη της άσκησης, με προαγγελία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του ΠΝ (Δευτέρα,280800Ζ Νοε 22) που θα αφορά στη διεξαγωγή της και μέσω αυτής θα αιτείται η εθελοντική συμμετοχή της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας.
β. Τα εμπορικά πλοία που επιθυμούν να συμμετάσχουν, διαβιβάζουν στο διευθύνον επιτελείο NCAGS σχετική δήλωση επιθυμίας, στο email hellenicncags@navy.mil.gr.
γ. Το επιτελείο NCAGS αποστέλλει προς τα συμμετέχοντα εμπορικά πλοία το συνημμένο τυποποιημένο πίνακα πληροφοριών («Format Alpha»), προς συμπλήρωση (Συν: 1).
δ. Τα εμπορικά πλοία, τα οποία έχουν δηλώσει επιθυμία συμμετοχής, επιστρέφουν συμπληρωμένο τον πίνακα.
ε. Ακολούθως, αποστέλλεται προς τα εμπορικά πλοία έντυπο με ναυτιλιακές πληροφορίες ενδιαφέροντος και ασφαλείας («Sailing Information»), μετά τη λήψη των οποίων περατώνεται και η συμμετοχή τους στην άσκηση.
στ. Εκτελείται υποτύπωση, μέσω κατάλληλης Maritime Security Awareness  (MSA) εφαρμογής, της γεωγραφικής θέσης του συμμετέχοντος πλοίου.
ζ. Λαμβάνουν χώρα ενημερώσεις (Briefings) επί της άσκησης, των διαδικασιών και των συμμαχικών δομών NCAGS σε εμπορικά πλοία ορμούντα στο λιμένα Πειραιά, κατά περίπτωση.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή των εμπορικών πλοίων στην άσκηση είναι επί εθελοντικής βάσης και επί της αρχής ότι δεν θα υπάρξουν οικονομικές επιβαρύνσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση των πλοίων (no cost – no delay basis).

Για επικοινωνία με τους αρμόδιους επιτελείς NCAGS κατά τη διάρκεια της Άσκησης,  μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Επιχειρήσεων ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. (τηλ. 213 137 4982) ή το email (hellenicncags@navy.mil.gr).