Δημοσίευση τροποποίησης Υπουργικής Απόφασης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 21/10/2022

Δημοσίευση τροποποίησης Υπουργικής Απόφασης

…. σε ΦΕΚ και ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2231.2-13/75116/2020/13-11-2020 απόφασης του ΥΝΑΝΠ ‘’Κανονισμός Σπουδών των Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης Πλοιάρχων, Μηχανικών, Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.”