Εγγραφή σπουδαστών/στριών στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 08/04/2022

Εγγραφή σπουδαστών/στριών στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο

Αντικειμενική αδυναμία αποναυτολόγησης λόγω ανωτέρας βίας.