Εξέταση Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης από την Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - 18/05/2021

Εξέταση Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης από την Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου

Εξ αποστάσεως εξέταση των Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης (ΚΕΠ) - (πέραν των σπουδαστών ΑΕΝ), η οποία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας είχε διακοπεί.