Κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Ερμηνεία εφαρμογής Κανονισμού (Ε.Ε.)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 13/08/2022

Κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Ερμηνεία εφαρμογής Κανονισμού (Ε.Ε.)

… σε ό,τι αφορά στην απαγόρευση μεταφοράς κάρβουνου, στερεών ορυκτών καυσίμων, ξυλείας και άλλων αγαθών.

 

Αφορά:
Πλοία υπό σημαία  Κράτους Μέλους της ΕΕ.
Φυσικά – νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε.
Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, εντός ή εκτός του  εδάφους της E.E., που έχει συσταθεί ή οργανωθεί / λειτουργεί βάσει της νομοθεσίας Κράτους Μέλους της Ε.Ε.
Νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που δραστηριοποιούνται εν όλω ή εν μέρει στην Ε.Ε. (περιλαμβάνονται οι ναυτιλιακές διαχειρίστριες εταιρείες).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κείμενο διευκρινίσεων, υπό τη μορφή απαντήσεων σε Frequently Asked Questions (FAQ) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 3g, 3i και 3j του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 833/2014, όπως έχει τεθεί σε εφαρμογή και ισχύει, αναφορικά προς τα ζητήματα της άμεσης ή έμμεσης αγοράς, εισαγωγής, μεταφοράς κάρβουνου (coal) και στερεών ορυκτών καυσίμων (fossil fuels), ξυλείας και άλλων αγαθών (ξυλοκάρβουνα, λιπάσματα) από τη Ρωσία.

Το πλήρες κείμενο των διευκρινίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος παρατίθεται στον ιστότοπο:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-listed-goods_en.pdf

 

 

 

ΑΡΧΕΙΑ