ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ

Α.Ε.Ν. - 25/05/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ΚΥΜΗΣ.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΥΜΗΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153), το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α΄64) και το άρθρου 19 του ν. 4770/2021 και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/30954/2021/29-04-2021 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄,  ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF.