Σύμβαση MARPOL/ Διεθνής Κώδικας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 09/11/2023

Σύμβαση MARPOL/ Διεθνής Κώδικας

Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL, καθώς και στον Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην (IBC Code).