Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε εμπορικά πλοία από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 13/08/2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε εμπορικά πλοία από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

Αφορά πλοιοκτήτριες / διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων, υπό ελληνική σημαία, επί των οποίων επιβαίνουν ομάδες ένοπλων ιδιωτών φρουρών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας.

 

Έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π. - Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων).
Στο έγγραφο παρέχονται διευκρινήσεις επί των διαδικασιών και προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται από τις πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρείες σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες για λόγους ανωτέρας βίας πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα στοιχείο, το οποίο περιλαμβάνεται στο κείμενο της άδειας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε πλοία υπό ελληνική σημαία (ή της ανανέωσής της), σε ώρες και ημέρες που δεν λειτουργεί η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Από το εν λόγω έγγραφο συγκρατείται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δώδεκα (12) ωρών από την επέλευση της μεταβολής, τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (dapthas.b@hcg.gr – adeies.enoplwn@hcg.gr) και το Κέντρο Επιχειρήσεων ΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ (kepix@hcg.gr), αιτιολογώντας επαρκώς τους λόγους αυτούς, και κατόπιν να υποβάλει τα δικαιολογητικά για έκδοση τροποποίησης την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρ. 1 παρ. 7 ΚΥΑ 641.36-2/12 ΦΕΚ Β’ 1338/2012 και άρ. 1 παρ. 8 ΚΥΑ 2152.20/67471/2018 ΦΕΚ Β’ 4557/2018).

Τέλος, υπενθυμίζονται οι απορρέουσες από το άρ. 5 παρ. 4 περ. β’ και γ’ της ΚΥΑ 641.36-2/12 απαιτήσεις, και ειδικότερα ότι με μέριμνα του πλοιάρχου θα πρέπει:

α) να αναγράφονται στο ημερολόγιο γέφυρας και στη σελίδα των παρατηρήσεων του ναυτολογίου του πλοίου τα πλήρη στοιχεία των ενόπλων ιδιωτών φρουρών, που επιβιβάζονται στο πλοίο, υπό την ειδική ένδειξη «ένοπλοι ιδιώτες φρουροί».

β) να επιβεβαιώνονται στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου τα στοιχεία του οπλισμού και των πυρομαχικών που φέρονται από αυτούς, σε σχέση με αυτά που αναγράφονται στην άδεια (το πρωτότυπο της οποίας φέρεται επί του πλοίου), καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών (βάσει των εκδοθεισών τροποποιήσεων). 

ΑΡΧΕΙΑ