Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης απαλλαγών από τις απαιτήσεις των Κανονισμών Β-3 ή Γ-1 της Διεθνούς Σύμβασης…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 30/07/2021

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης απαλλαγών από τις απαιτήσεις των Κανονισμών Β-3 ή Γ-1 της Διεθνούς Σύμβασης…

… για τον έλεγχο και τη διαχείριση έρματος και ιζημάτων που προέρχονται από πλοία, 2004 (Δ.Σ. BWM 2004).