Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά / Διευκρινίσεις….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 13/10/2022

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά / Διευκρινίσεις….

… σχετικά με την τήρηση εντύπου για την εκ των προτέρων κοινοποίηση παράδοσης αποβλήτων (Advance Waste Notice) από τα  υπόχρεα πλοία.

 

Εφαρμογή: Σε όλα τα πλοία, τα οποία καταπλέουν ή δραστηριοποιούνται σε ελληνικούς λιμένες.     

Οι αρμόδια εμπλεκόμενοι, έχουν ενημερωθεί σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3122.3-15/71164/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) , με την οποία ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/883 αναφορικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά (ΚΛΠ) με σχετική εγκύκλιό του διευκρινίζει θέματα που αφορούν στην υποχρέωση των πλοίων, τα οποία καταπλέουν ή δραστηριοποιούνται σε ελληνικούς λιμένες.
Σύμφωνα με αυτήν, θα πρέπει να τηρείται επί του πλοίου το «Έντυπο εκ των προτέρων κοινοποίησης παράδοσης αποβλήτων» (Advance Waste Notice)  ή σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με το βιβλίο πετρελαίου, βιβλίο απορριμμάτων ή σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων τουλάχιστον έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου και να είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ.
Η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητη της κοινοποίησης στοιχείων του περιεχομένου του εντύπου μέσω της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ), που κοινοποιούνται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή (α) τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την άφιξη του πλοίου, ή (β) μόλις γίνει γνωστός ο λιμένας κατάπλου εάν η πληροφορία αυτή είναι σε διαθέσιμη λιγότερες από είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την άφιξη, ή (γ) το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούμενο λιμένα εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της εν λόγω ΚΥΑ, ένα πλοίο μπορεί να αποπλεύσει για τον επόμενο λιμένα κατάπλου χωρίς να έχει παραδώσει απόβλητα και χωρίς να καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη, κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, εφόσον προκύπτει ότι υπάρχει επαρκής χωρητικότητα αποθήκευσης για το σύνολο των αποβλήτων που έχουν ήδη συσσωρευθεί και που θα παραχθούν κατά το δρομολόγιο του πλοίου έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου ή εφόσον το πλοίο καταπλέει σε αγκυροβόλια μόνο και για λιγότερο από 24 ώρες ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Περαιτέρω, υποχρεωτικά το πλοίο παραδίδει τα απόβλητά του εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις:
α) δεν υφίστανται πληροφορίες για διάθεση επαρκών λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής στον επόμενο λιμένα κατάπλου ή
β) ο επόμενος λιμένας κατάπλου είναι άγνωστος.

Ως απόβλητα από πλοία ορίζονται όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία πλοίου ή κατά τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και καθαρισμού, και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, IV, V και VI της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ.

Για επιπλέον διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (τηλ.213 214 7725, e-mail: klp.pthap@hcg.gr).

 

 

 

 

 

ΑΡΧΕΙΑ