Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Εφαρμογή κυρώσεων (sanctions)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 12/11/2021

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Εφαρμογή κυρώσεων (sanctions)

CIRCULAR 8584. Ενημέρωση σχετικά με πρόσφατη νέα έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (Λ.Δ.Κ).

Νεότερα στοιχεία για το θέμα, από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Απόσπασμα επικαιροποιημένης Έκθεσης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία τεκμηριώνεται ο τρόπος με τον οποίο οι παράνομες δραστηριότητες της Λ.Δ.Κ εμπλέκουν πλοία τα οποία, συνειδητά ή μη, συναλλάσσονται με τη χώρα αυτή. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο ναυτιλιακό τομέα η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις για τη διαχείριση περιπτώσεων που αφορούν στην εσκεμμένη και δόλια αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του πλοίου και στο δόλιο ή παραπειστικό χειρισμό του συστήματος ΑΙS, καθώς και προτάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών.
Επίσης, διαβιβάσθηκε από το Υ.ΝΑ.Ν.Π νέο non-paper, το οποίο αφορά σε διαπιστώσεις/εκτιμήσεις των Αρχών των Η.Π.Α επί των διαλαμβανομένων στην Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Ο.Η.Ε. Το εν λόγω non-paper συνοδεύεται από επικαιροποιημένο κατάλογο πλοίων, τα οποία έχουν επισημανθεί ως σχετιζόμενα με δραστηριότητες, που συνιστούν παραβίαση των κυρώσεων των Αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών κατά της Λ.Δ.Κ, ενώ συστήνεται η αποφυγή κάθε εμπορικής ή άλλου είδους συναλλαγής με τα εν λόγω πλοία, καθώς και με τα φυσικά (individuals) ή τα νομικά πρόσωπα (entities) που συνδέονται με αυτά.