Οδηγίες σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό του Ινδικού Ωκεανού ως Περιοχής Υψηλού Κινδύνου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 21/12/2022

Οδηγίες σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό του Ινδικού Ωκεανού ως Περιοχής Υψηλού Κινδύνου

Εγκύκλιος MC(22)133 από 16.12.202, του ICS(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1), σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό της προαναφερθείσας θαλάσσιας περιοχής ως HRA από 1/1/2023.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω Οργανισμοί δεν μπορούν να εκδώσουν νέες και επικαιροποιημένες οδηγίες πριν την αναφερθείσα ημερομηνία για τις θαλάσσιες περιοχές, όπου καταγράφονται κίνδυνοι για τα εμπορικά πλοία.

Ωστόσο, παρέχονται, προσωρινού χαρακτήρα, οδηγίες/συστάσεις (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 2) προς τις εταιρείες για τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πλοίων στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, ενώ επισημαίνεται ότι ο αποχαρακτηρισμός της ως HRA δεν πρέπει να συγχέεται με τις Lloyd’s Joint War Committee’s Listed Areas. Τούτο τίθεται από το ICS προς ενημέρωση των ναυτιλιακών εταιρειών, προκειμένου να εξετάσουν αν θα πρέπει και αυτές με τη σειρά τους να το θέσουν υπόψη των underwriters στο πλαίσιο των μεταξύ τους συμβατικών υποχρεώσεων.