Ουκρανία / Επέκταση ισχύος πιστοποιητικών STCW

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 25/11/2022

Ουκρανία / Επέκταση ισχύος πιστοποιητικών STCW

Εγκύκλιος - Επιστολή του I.M.O, σχετικά με την επέκταση ισχύος των πιστοποιητικών ικανότητας και επάρκειας των ναυτικών που εκδίδονται από τις Αρχές της Ουκρανίας σύμφωνα με τη Δ.Σ. STCW (μέχρι και 30.6.2023).

Την 16.11.2022 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime Organization - IMO) εξέδωσε την εγκύκλιο-επιστολή (Circular Letter) με στοιχεία 4232/Add.18 σε σχέση, μεταξύ άλλων, με το εν θέματι ζήτημα.
Ειδικότερα, με την εν λόγω εγκύκλιο-επιστολή κοινοποιήθηκε στα Μέλη του IMO Ανακοίνωση (Communication) της κυβέρνησης της Ουκρανίας σε σχέση με επικαιροποιημένα, ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ουκρανία εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού. Από την παρεχόμενη πληροφόρηση συγκρατείται, μεταξύ άλλων, ότι η ισχύς των πιστοποιητικών επάρκειας και ικανότητας των ναυτικών που εκδίδονται από τις Ουκρανικές Αρχές σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW επεκτείνεται μέχρι και την 30.6.2023, τόσο για τους ναυτικούς που βρίσκονται εν πλω όσο και για τους ναυτικούς που βρίσκονται στην ξηρά. Η επέκταση της ισχύος επέρχεται αυτοδικαίως υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται με την ως άνω Ανακοίνωση. Ταυτόχρονα επεκτείνεται έως και την 31.12.2023 η ισχύς των εγγράφων ταυτότητας των ναυτικών (Seafarers’ Identity Documents), που έληξαν από την 1.3.2021 και μετά.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου επιστολής υπ’ αριθ. 4232/Add.18 βρίσκεται αναρτημένο στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο του IMO:

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID-19%20Member%20States%20Communications/Circular%20Letter%20No.4232-Add.18%20-%20Communication%20From%20The%20Government%20Of%20Ukraine%20(Secretariat).pdf

ΑΡΧΕΙΑ