Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 19/04/2022

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015, όπως ισχύει.