Παρατείνεται η ισχύς των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, των πιστ/τικών επάρκειας, η ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 28/12/2021

Παρατείνεται η ισχύς των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, των πιστ/τικών επάρκειας, η ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση

Σύμφωνα με το Άρθρο 83 παρατείνεται και για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 84 του ίδιου Νόμου παρατείνεται μέχρι τις 30/6/2022 η καταβολή του προβλεπόμενου στο ν. 2575/1998 επιδόματος πρακτικής άσκησης στους σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Επισημαίνεται ότι με το Άρθρο  85 του εν θέματι Νόμου τροποποιείται το Άρθρο 125 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), προκειμένου να παραταθεί η ισχύς των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή.
Πιο συγκεκριμένα, για το σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), χορηγείται παράταση ισχύος έως την 30/6/2022, ανεξαρτήτως αν η ισχύς τους έχει παραταθεί ξανά στο παρελθόν με σχετική ρύθμιση.
Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής Αρχής, τα οποία επικυρώνονται από τις Ελληνικές Αρχές, πρόκειται να λήξουν κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

ΑΡΧΕΙΑ