Προκήρυξη για την πρόσληψη Ε.Ε.Π. στην Α.Ε.Ν. Κρήτης

Α.Ε.Ν. - 18/08/2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη Ε.Ε.Π. στην Α.Ε.Ν. Κρήτης

Για τη πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία.